Kế toán – Báo cáo thuế

Kế toán – Báo cáo thuế

1. Công ty của bạn chưa có kế toán hoặc đang có kiểm tra thuế và giải trình hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế trong những năm hoạt động đã qua?

2. Hiện tại nhân viên kế toán cũ đã nghỉ?

3. Nhân viên kế toán hiện tại không thể tìm hiểu và tiếp cận lại với các dữ liệu và công việc kế toán cũ?

4. Bạn bị thất lạc dữ liệu và không biết phải phục hồi các dữ liệu sổ sách kế toán đó như thế nào?

5. Bạn không có người đại diện giúp bạn đọc lại và giải trình kế toán thuế cho cơ quan thuế đang thực hiện công tác kiểm tra thuế tại doanh nghiệp của bạn?

6. Bạn đã có kế toán khai báo thuế hàng tháng nhưng chưa có người làm sổ sách kế toán?

7. Niên độ tài chính năm nay đã sắp hết nhưng bạn vẫn chưa tìm được người đảm trách công việc làm sổ sách kế toán, quyết toán và báo cáo tài chính năm?

Đăng ký nhận bảng báo giá từ chúng tôi: