Đăng ký thành lập công ty online

Đăng ký thành lập công ty online

Quý khách vui lòng chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của công ty. Sau đó điền đầy đủ thông tin hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp
Loại Hình Đặc Điểm
Doanh Nghiệp Tư Nhân
Đăng Ký
- Do một cá nhân bỏ vốn kinh doanh
- Chịu tránh nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình
- Chủ sở hữu có thể tự điều hành hoặc thuê người khác nhưng vẫn chịu trách nhiệm các hoạt động kinh doanh
- Không có tư cách pháp nhân
Công Ty TNHH Một Thành Viên
Đăng Ký
- Do một cá nhân (tổ chức) bỏ vốn kinh doanh
- Chịu trách nhiệm hữu hạn theo vốn điều lệ đã đăng ký
- Chủ sở hữu có thể tự điều hành hoặc thuê người khác
- Có tư cách pháp nhân
Công Ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Đăng Ký
- Do nhiều cá nhân (tổ chức) bỏ vốn kinh doanh
- Chịu trách nhiệm hữu hạn theo tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên
- Số lượng thành viên tối thiểu 2 thành viên và tối đa 50 thành viên
- Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty
- Có tư cách pháp nhân
- Việc chuyển nhượng vốn giữa các thành viên đơn giản và có sự đồng ý của trên 2/3 tổng số thành viên
- Không được phát hành cổ phiếu
Công Ty Cổ Phần
Đăng Ký
- Do nhiều cá nhân (tổ chức) bỏ vốn kinh doanh
- Vốn chia thành các phần bằng nhau và có quyền phát hành cổ phiếu
- Số cổ đông tối thiểu 3 cổ đông và không giới hạn số lượng.
- Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty
- Có tư cách pháp nhân
- Việc chuyển nhượng vốn dễ dàng, trừ các cổ đông sáng lập và ưu đãi có quyết định riêng
- Huy động vốn nhanh chóng do được phát hành cổ phiếu